Zakładowy Plan Kont

Rachunkowość jako podstawa sporządzania sprawozdań finansowych

ZARZĄDZENIE

 

w sprawie zakładowego planu kont.

             Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, zarządzam, co następuje.

  § 1

 

 1. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. W jego skład wchodzą krótsze okresy sprawozdawcze tj. miesiąc-do sumowania obrotów na kontach księgi głównej oraz uzgodnienia z dziennikiem i zapisami na kontach ksiąg pomocniczych, prowadzonych do kont syntetycznych objętych wykazem kont księgi głównej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

 

 1. Ustalam, że ,,ZAKŁADOWY PLAN KONT Z KOMENTARZEM”  staje się z dniem 1 stycznia 2002 roku Zakładowym Planem Kont /ZPK/ Przedsiębiorstwa  przy uwzględnieniu uzupełnień i wyłączeń wynikających z dalszych postanowień niniejszego zarządzenia.

 2. Wykazem kont księgi głównej /syntetycznych/ ZPK jest wykaz kont ZPK, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, wprowadzony zamiast wykazu stanowiącego element wydawnictwa EKSPERT.

 3. Do kont syntetycznych wykazu ZPK, a także do zespołu kont załączonego wykazu stosuje się zasady, ustalenia i komentarze zawarte w wydawnictwie EKSPERT.

 

W przypadku, gdy, jedno konto wykazu ZPK odpowiada kilku kontom wykazu rozwiniętego wydawnictwa EKSPERT, mają do niego zastosowanie odpowiednie postanowienia, dotyczące tych kont.

W razie utworzenia w wykazie ZPK kilku w miejsce jednego, przewidzianego w wydawnictwie EKSPERT-zasady, ustalenia i komentarze zawarte w opisie do tego konta, mają odpowiednie zastosowanie do wszystkich utworzonych kont.

  § 3

 

 1. Ewidencję rzeczowych składników majątkowych prowadzi się w sposób uproszczony z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości.

  Uproszczenie w stosunku do nabycia pojedynczych składników majątkowych polega na : (punkty 1.1. do 1.5.)

  1.1.             rzeczowe składniki majątkowe o wartości do 200,-zł bez względu na okres użytkowania są traktowane jak materiały.

1.2.             rzeczowe składniki  majątkowe o wartości od 200,-zł do 3.500,-zł i okresie użytkowania do 1 roku są traktowane jako majątek obrotowy-materiały.

1.3.             ewidencja materiałów prowadzona jest wg §4 niniejszego zarządzenia.

1.4.             rzeczowe składniki majątkowe o wartości powyżej 3.500,-zł i okresie użytkowania do 1 roku są traktowane jako materiały z tym, że dla tych składników obrotowych /wartość ponad 3.500,-zł/ prowadzona jest ewidencja pozabilansowa ilościowo-wartościowa dla śledzenia okresu użytkowania.

1.5.             rzeczowe składniki majątkowe o wartości od 200,-zł do 3.500,-zł i okresie użytkowania ponad 1 rok są środkami trwałymi-amortyzacja jednorazowo w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania.

1.6.             środki trwałe-zakupy pojedynczych sztuk o wartości ponad 3.500,-zł i środki trwałe pochodzące z zadań inwestycyjnych o okresie użytkowania ponad 1 rok, amortyzuje się wg wykazu stawek amortyzacji. Okres ekonomicznego zużycia środków trwałych przyjęty w ZPK jest przybliżony do ustalonych stawek przyjętych do amortyzacji dla celów podatkowych.

  § 4

  Ewidencja analityczna rzeczowych składników majątku obrotowego:

 

 1. Ewidencja ilościowo-wartościowa, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych oraz ewidencja w magazynach w zakresie następujących grup składników majątkowych:

 

  • materiały w magazynach-ewidencja ilościowo-wartościowa,

  • towary-ewidencja towarów magazynach wg ilości,

  • materiały w przerobie obcym-kartoteki ilościowe.

 

 1. Zużycie następujących materiałów zalicza się w koszty w momencie zakupu:

 

  • paliwo,

  • materiały biurowe,

  • środki czystości,

  • materiały bhp,

  • drobne materiały działów pomocniczych obciążające znane zlecenie lub przeznaczenie w momencie zakupu,

  • inne drobne materiały.

 

 1. W magazynach działów pomocniczych:

 

  • gospodarczym,

  • narzędziowym

 

prowadzona jest ewidencja kontrolna zużycia na osoby (kartoteka ilościowa).

 

 1. Inne rzeczowe składniki majątkowe, za wyjątkiem wyszczególnionych w punkcie 2 i 3, o wartości od 200,-zł i okresie użytkowania ponad 1 rok-ewidencja pozabilansowa ilościowo-wartościowa wg działów użytkujących.

 

  § 5

 

 1. Do wyceny stanu i rozchodów rzeczowych składników majątku obrotowego: materiałów i towarów stosuje się rzeczywiste ceny zakupu wg zasady FIFO (pierwsze przyszło pierwsze wyszło).

 2. Wyroby gotowe w ciągu roku wyceniane są wg-planowego technicznego kosztu wytwarzania-cena ewidencyjna. Różnice między ceną ewidencyjną wyrobów gotowych a rzeczywistym technicznym kosztem wytworzenia stanowią odchylenie od cen ewidencyjnych wyrobów. Zapas na koniec roku wyceniony jest wg postulatywnego technicznego kosztu wytworzenia a odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów korygują ich wartości.

 3. Produkcja w toku wyceniana jest według rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia.

 4. Koszty zakupu rozliczane są w czasie. Zasady rozliczania i wskaźniki liczone są następująco:

 

koszty zakupu przypadające na stan początkowy+koszty

zakupu powstałe w okresie obliczeniowym

--------------------------------------------------------------------------------------------     X  100  =  ……. %

      wartość zapasów towarów materiałów na początek okresu

obliczeniowego plus wartość przychodu w okresie obliczeniowym

 

Rozliczenie kosztów następuje proporcjonalnie do rozchodu materiałów i towarów.

Okresem obliczeniowym jest okres liczony następująco od początku roku obrotowego.

 1. Koszty sprzedaży rozliczane są proporcjonalnie do przychodów poszczególnych obszarów działalności.

  § 6

 

 1. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie: porów nawczy rachunek zysków i strat.

 2. Z tym, że do celów wewnętrznych kontroli i analizy prowadzona jest też równocześnie ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym.

  § 7

 Uzupełnieniem wydawnictwa EKSPERT w zakresie ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów są „Zasady rachunku kosztów”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 § 8

 

Do niniejszego Zarządzenia załącza się wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz zasady ochrony danych

(załącznik nr 3).

 § 9

   

Zasady ewidencji i rozliczania robót budowlano-montażowych ujęte są w załączniku nr 4 niniejszego Zarządzenia.

  §10

   

W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez kierownika właściwego działu oraz zaakceptowanego przez Dyrektora.

  § 11

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2002 roku.

Załącznik Nr 1               

 

ZAKŁADOWY  WYKAZ  KONT SYNTETYCZNYCH

Symbol   Nazwa konta

Zespół O - MAJĄTEK TRWAŁY

010                        Środki trwałe

20                         Wartości niematerialne i prawne

030              Inwestycje długoterminowe

031                Udziały i akcje

032                       Długoterminowe papiery wartościowe stanowiące lokaty

033                       Udzielone pożyczki długoterminowe

039                Inne finansowe składniki majątku trwałego

050                        Umorzenie środków trwałych

060                       Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

070                 Aktualizacja wartości inwestycji długoterminowych

      080              Środki trwałe w budowie

081                Maszyny i urządzenia nie przekazane do użycia

083                 Środki trwałe w budowie

084                Rozliczenie zakończonych badań

KONTA POZABILANSOWE

091                  Środki trwałe w likwidacji

092                  Środki trwałe dzierżawione

093                  Środki trwałe obce

 

ZESPÓL l - ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE

100 Kasa

101 Kasa krajowych środków pieniężnych

102 Kasa zagranicznych środków pieniężnych

120 Rachunki bankowe lokat terminowych

130 Rachunki bankowe środków na finansowanie bieżącej działalności

131 Bieżący rachunek bankowy

132 Bieżący rachunek bankowy

133 Lokacyjne rachunki bankowe

134 Inne rachunki bankowe - ZFŚS

135 Akredytywy

136 Kredyty bankowe

137 Kredyty bankowe długoterminowe

138 Kredyty bankowe krótkoterminowe

139 Kredyty bankowe przeterminowane

140 Krótkoterminowe aktywa finansowe

141 Udziały /akcje/ własne do zbycia

142 Pozostałe /obce/ papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

144 Inne aktywa pieniężne

145 Inne środki pieniężne

149 Środki pieniężne w drodze

150 Inne inwestycje krótkoterminowe

ZESPÓL 2

200    Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami                                                                             

201    Rozrachunki z odbiorcami z tytułu sprzedaży/analityka

                                                                                                                   - zagranicz

202    Rozrachunki z dostawcami z tytułu zakupu materiałów i towarów

          - krajowe  

          -zagraniczne

203    Rozrachunki z tytułu zakupu usług

204    Pozostałe rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

205    Rozrachunki z tytułu odsetek

206    Rozrachunki z tytułu czynszu

207    Należności i zobowiązania w bankowym postępowaniu

ugodowym i w postępowaniu układowym z odbiorcami i dostawcami

208    Należności od odbiorców i dostawców potwierdzone prawo­mocnym orzeczeniem sądu skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego

209    Należności od odbiorców i dostawców postawionych w stan likwidacji i                                     upadłości nie dochodzone na drodze sądowej

210         Zaliczki otrzymane i wypłacone

211         Zaliczki przekazane

220    Rozrachunki publicznoprawne

221    Rozrachunki z ZUS od wynagrodzeń kosztowych

222         Rozrachunki z ZUS z tytułu nagród z zysku

223    Rozrachunki z Urzędem skarbowym z tytułu VAT

224    VAT naliczony i jego rozliczenie

225    Rozliczenie należnego podatku VAT

226    Inne rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatków

227    Rozrachunki z tytułu ceł

223    Inne rozrachunki publicznoprawne

229    Rozrachunki wewnątrzbranżowe

230    Rozrachunki z pracownikami

231    Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

233    Rozrachunki z tytułu zaliczek w walucie obcej

234    Inne rozrachunki z pracownikami

237  Należności od pracowników z tyt. niedoborów i szkód

239  Roszczenia sporne wobec pracowników nie objęte  postępowaniem sądowym

240  Rozrachunki z zakresu działalności finansowej

241  Pożyczki otrzymane długoterminowe

242  Pożyczki otrzymane krótkoterminowe

243  Pożyczki udzielone długoterminowe

244  Pożyczki udzielone krótkoterminowe

247  Pozostałe rozrachunki zewnętrzne

248  Pożyczki otrzymane przeterminowane

249  Pozostałe roszczenia sporne nie dochodzone na drodze  sądowej

251  Należności dochodzone na drodze sądowej od odbiorców  i dostawców

252  Należności dochodzone na drodze sądowej od pracowników

253  Pozostałe należności dochodzone na drodze sądowej

261  Rozliczenie wynagrodzeń

262  Rozliczenie różnic kursowych

263  Rozliczenie odpisów amortyzacyjnych podlegających  odliczeniu od dochodu

264  Rozliczenie niedoborów i szkód

265  Rozliczenie nadwyżek

272  Inne rozrachunki działalności finansowo-wyodrębnionej

275  Inne rozrachunki

288  Pożvczki z Z.F.Ś.S.

289  Różnice z tytułu aktualizacji wartości należności

 

KONTA POZABILANSOWE

290  Należności warunkowe

291  Zobowiązania warunkowe

292  Weksle obce dyskontowane lub indosowane

293  Zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

ZESPÓŁ 3 - MATERIAŁY I TOWARY

300  Rozliczenie zakupu

301  Rozliczenie zakupu materiałów

302  Rozliczenie zakupu usług i robót

303  Rozliczenie zakupu towarów

304  Rozliczenie materiałów własnej produkcji

308  Rozliczenie zakupu rzeczowych aktywów trwałych i aktywów finansowych

309  Materiały i towary

310  Materiały w magazynach

314  Towary na składzie

319  Materiały w przerobie obcym

340  Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów

KONTA POZABILANSOWE

391  Zapasy obce

392  Towary w komisie

393  Małocenne przedmioty w używaniu

ZESPÓŁ 4 - KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

401  Amortyzacja

411  Zużycie materiałów

419  Energia

426  Usługi transportowe

427  Usługi remontowe

420  Usługi sprzętowe

429  Pozostałe usługi

431  Wynagrodzenia

441  Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

445  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

449    Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

461  Podatek od nieruchomości

462  Podatek VAT

464  Pozostałe podatki obciążające koszty

465  Usługi bankowe

466  Podróże służbowe

463  Koszty reprezentacji i reklamy

469  Pozostałe koszty

490  Rozliczenie kosztów

ZESPÓŁ  5 - KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI

501  Produkcja podstawowa

509  Braki

521  Koszty wydziałowe /koszty ogólne budowy/

523  Koszty zakupu

527  Koszty sprzedaży

531  Pomocnicza produkcja

538  Remonty

540  Koszty własnej działalności bytowej i socjalnej

550  Koszty zarządu

580  Rozliczenie kosztów działalności

ZESPÓŁ 6 – PRODUKTY
600  Wyroby gotowe i półfabrykaty

601  Wyroby gotowe

606  Wyroby poza jednostką

607  Roboty i usługi wykonane

620  Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów

640  Rozliczenie międzyokresowe kosztów

641  Koszty wykonywanych prac rozwojowych

643  Remonty rozliczane w czasie

645  Rozliczanie międzyokresowych kosztdw zakupu

647  Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztdw

648  Inne rozliczenia międzyokresowe

650  Rozliczenia międzyokresowe kosztdw finansowych

670   Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

ZESPÓL 7 - PRZYCHODY ORAZ PODATKI I DOTACJE

700  Sprzedaż

701  Przychody ze sprzedaży produkcji podstawowej - kraj

702  Przychody ze sprzedaży na eksport

707  Przychody ze sprzedaży produkcji na własne potrzeby

708  Przychody z działalności bytowej

709  Przychody ze sprzedaży pozostałych działów /pomocniczych/

710  Koszty sprzedanych produktów

711  Koszt własny sprzedanej produkcji podstawowej

712  Koszt własny sprzedaży eksportowej własnej produkcji

717  Koszt własny sprzedaży produkcji na własne potrzeby

718  Koszt własny działalności bytowej

719  Koszt własny sprzedaży pozostałych działów

721  Przychody z działalności bytowej

730  Przychody ze sprzedaży towarów

732  Przychody ze sprzedaży towarów

735  Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu

737  Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu

741  Przychody ze sprzedaży materiałów

746  Wartość sprzedanych materiałów w cenach nabycia

750  Przychody finansowe

751  Dywidendy otrzymane z tytułu udziałów

752  Odsetki uzyskane

753  Pozostałe przychody finansowe

755  Koszty finansowe

756  Odpisy aktualizujące zmniejszające wartość inwestycji

757  Odsetki do zapłacenia

758  Pozostałe koszty finansowe

760  Pozostałe przychody operacyjne

761  Przychody ze sprzedaży i likwidacji nie finansowych składników trwałych

762  Dotacje i subwencje otrzymane

763  Pozostałe przychody operacyjne

765  Pozostałe koszty operacyjne

766  Wartość sprzedanych i zlikwidowanych aktywów trwałych

768  Pozostałe koszty operacyjne

771  Straty nadzwyczajne
772  Zyski nadzwyczajne

789  Pozostałe zmiany w stanie produktów

ZESPÓŁ 8 - KAPITAŁY/FUNDUSZE/,REZERWY,WYNIK FINANSOWY  I JEGO PODZIAŁ

800  Kapitały podstawowe

801  Fundusz założycielski

802  Fundusz przedsiębiorstwa

807  Kapitał /fundusz/ rezerwowy z aktualizacji wyceny

820  Rozliczenie wyniku finansowego

829 Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego

840  Rezerwy na przyszłe zobowiązania i koszty

841  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

842  Rezerwy na roszczenia i należności od odbiorców

843  Rezerwy na przewidywane przyszłe koszty i straty

845  Rozliczenia międzyokresowe przychodów

850  Fundusze specjalne

851  Zakładowy fundusz świadczeń" socjalnych 25

858  Fundusz załogi

859  Inne fundusze specjalne

860  Wynik finansowy z całokształtu działalności

871  Podatek dochodowy

873  Dywidenda z majątku /funduszu założycielskiego/

879  Inne obowiązkowe odpisy z zysku

 

Załącznik Nr 2

 

ZASADY RACHUNKU KOSZTÓW

  I.                    Układ kalkulacyjny kosztów.

 

Przeniesienie kosztów według rodzajów na konta zesp. 5 i 6 jest dokonywane na koniec każdego miesiąca.

Koszt całkowity wyrobów ustala się z podziałem na następujące pozycje kalkulacyjne:

 

1.      Materiały bezpośrednie netto.

2.      Koszty zakupu.

3.      Płace bezpośrednie.

4.      Narzuty na płace.

5.      Inne koszty bezpośrednie.

6.      Strata na brakach.

7.      Koszty wydziałowe.

8.      Techniczny koszt wytworzenia /1-7/.

9.      Koszty ogólnego zarządu.

10. Koszty sprzedaży.

11. Całkowity koszt własny /10+11/.

 

Koszty bezpośrednie obejmują nakłady dające się bezpośrednio zaliczyć do kosztów jednostki kalkulacyjnej. Do kosztów w poz. 5 należy zaliczyć w szczególności koszty oprzyrządowania oraz koszty prac badawczych i rozwojowych dotyczące danego asortymentu.

Narzuty na płace obejmują liczone średnim wskaźnikiem dla całego przedsiębiorstwa do wynagrodzeń:

 

·        składki na ubezpieczenia społeczne,

·        podatek od płac,

·        odpisy na fundusze.

 

Podstawy kalkulacyjne do rozliczenia kosztów produkcji podstawowej są następujące:

 

·        dla kosztów zakupu-materiały bezpośrednie,

·        dla kosztów wydziałowych-płace bezpośrednie,

·        dla kosztów zarządu-wartość sprzedaży,

·        dla kosztów sprzedaży-wartość sprzedaży.

 

II.                  Zasady kalkulacji kosztów oraz wycena produkcji podstawowej w toku.

 

Dla potrzeb ustalenia kosztów jednostkowych produkcji jest stosowana kalkulacja zleceniowa. Układ pozycji kalkulacyjnych oraz podstawy rozliczenia kosztów są podane w części I.

Przy częściowym zdawaniu wyrobów ze zleceń produkcyjnych ich wyceny dokonuje się według planowanych kosztów jednostkowych. Koszty pozostające na zleceniach produkcyjnych stanowią wartość produkcji w toku.

Wartość produkcji w toku nie obejmuje:

 

·        strat na brakach,

·        kosztów zarządu.

 

      III.     Zasady rozliczania kosztów zakupu.

 

Ogólną wartość podlegającą spisaniu w koszty ustala się na podstawie następującego obliczenia:

 

·        obliczenia narzutu obciążającego zapasy:

 

B.O. kosztów + przychody kosztów od początku roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------    X  100

B.O. zapasów materiałów i towarów + przychody  od początku roku

 

·        rozliczenie kosztów następuje proporcjonalnie do zużycia materiałów i towarów

 

Koszty zakupu-przed rozliczeniem-grupuje się według następujących pozycji:

 

 1. Materiały pomocnicze.

 2. Przewozy:

 

  • własne,

  • obce.

 

 1. Wynagrodzenia wraz z narzutami.

 2. Pozostałe koszty zakupu

 

III.                Koszty wydziałowe produkcji podstawowej.

 

Koszty wydziałowe obejmują nie zaliczone do bezpośrednich koszty wytwarzania powstałe w wydziałach podstawowych.

Koszty wydziałowe przed ich rozliczeniem grupuje się według następujących pozycji:

 

1.      Płace i narzut na płace załogi wydziałów podstawowych z wyłączeniem płac i narzutu na płace, zaliczanych do kosztów bezpośrednich oraz dotyczących czasu postojów, zaliczanych do pozycji 7 „Koszty nieprodukcyjne”.

2.      Materiały, paliwo i zużycie przedmiotów nietrwałych zużyte przez wydziały podstawowe z wyjątkiem wartości zużycia zaliczonego do kosztów bezpośrednich w pozycjach „Materiały bezpośrednie”, oraz oprzyrządowanie, jak również wartość materiałów zużytych w czasie postojów lub po postoju na ponowne uruchomienie maszyn i urządzeń, zaliczanej do pozycji 7 „Koszty nieprodukcyjne”.

3.      Energia nabyta od innych jednostek organizacyjnych oraz wytworzona przez własne wydziały pomocnicze.

4.      Amortyzacja środków trwałych, inwestycji w obcych środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dotyczących wydziałów podstawowych. W przypadku wspólnego użytkowania obiektu np. budynku, przypadającą na wydziały amortyzację ustala się proporcjonalnie do użytkowanej powierzchni lub kubatur.

5.      Remonty i konserwacje środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, wykonane przez inne przedsiębiorstwa oraz przez własne wydziały.

6.      Pozostałe koszty produkcyjne dotyczące wydziałów podstawowych, nie objęte pozycjami 1 do 5 np. stawka kosztów wdrożenia nowej technologii, czynsze i dzierżawy, podatek od nieruchomości, koszty usług transportowych.

7.      Koszty nieprodukcyjne jak koszty postojów nie kwalifikujące się do odniesienia w straty nadzwyczajne, ubytki naturalne i wynikłe z błędnego obliczania zużycia, niedobory nie dające się bezpośrednio zaliczyć do kosztu przedmiotu kalkulacji, straty na brakach, których nie można odnieść w koszty właściwego przedmiotu kalkulacji itp.

 

IV.              Koszty ogólnego zarządu.

 

W ramach kosztów ogólnego zarządu występują dwie grupy kosztów:

 

1.      Koszty ogólno-administracyjne: obejmujące m.in. koszty wynagrodzenia, a także świadczeń na rzecz kierownictwa i pracowników zarządu, koszty biurowe, podatki i ubezpieczenia dotyczące całej jednostki, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników oraz ryczałtów za używanie pojazdów własnych przez pracowników do celów służbowych, koszty reprezentacji.

2.      Koszty ogólno-gospodarcze, do których zalicza się w szczególności koszty: utrzymania i ochrony obiektów ogólnoprodukcyjnych (biur, magazynów), ogrzewania, koszty szkolenia, bezpieczeństwa i higieny pracy o charakterze ogólnym, szkolenie załogi, racjonalizacji, wynalazczości, utrzymania służbowych samochodów osobowych, a także koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zapasu produktów wymagających długotrwałego procesu produkcyjnego lub przygotowania do sprzedaży, to jest prowizji, opłat i odsetek od kredytów bankowych, pożyczek i związanych z nimi różnic kursowych.

 

Koszty administracyjno-gospodarcze i ogólnoprodukcyjne grupuje się według pozycji kosztów układu rodzajowego.

 

V.                Koszty sprzedaży.

 

Konto służy do rzeczywistych kosztów związanych ze sprzedażą wyrobów gotowych, półfabrykatów i materiałów (kosztów opakowań, za-, prze- i wyładunku, przewozów) ponoszonych po ich wydaniu z magazynu bądź przez produkcję, jeżeli odbiór produktów przez odbiorcę następuje bezpośrednio z produkcji, a także koszty reklamy i udziału w targach, prowizji płaconych pośrednikom krajowym i zagranicznym.

Nie zalicza się do kosztów sprzedaży: rabatów oraz bonifikat specjalnych, przyznanych odbiorcom z tytułu uznanych reklamacji, kosztów utrzymania komórek zbytu, magazynów, biur ekspedycji, kosztów podróży i delegacji związanych ze sprzedażą lub konwojem, opłat pocztowych za przesyłki, kosztów własnych badań, analiz, prób jakości: obciążają one konto 550-„Koszty ogólnego zarządu”, oraz opłat postojowych i innych o charakterze karnym: obciążają one konto 769-„Inne pozostałe koszty operacyjne”.

  Załącznik Nr 3

    I.  WYKAZ  STOSOWANYCH  PROGRAMÓW  KOMPUTEROWYCH

1. System finansowo-księgowy firmy YUMA Wrocław

2.System gospodarki magazynowej firmy YUMA Wrocław

3.System handlowy firmy PSI-Wrocław

4.System płacowy ZK

5.System ewidencji środków trwałych -wersja l,3ST

a)      Stwierdza się ,że Przedsiębiorstwo dopuszcza wyżej wymienione  programy do stosowania

b)      Przedsiębiorstwo do wymienionych programów posiada:

l. Opis programów  i sposób działania

2. .Zasady ochrony danych

3. Sposoby zapewniania właściwego stosowania

4. Zasady ewidencji przebiegu przetwarzania danych

II. WYKAZ STOSOWANYCH KSIĄG RACHUNKOWYCH

1. Zbiory komputerowe stanowiące księgi

Jednostka prowadzi -zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości-księgi rachunkowe zawierające:

l/dziennik

2/konta księgi głównej

3/konta ksiąg pomocniczych

4/zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont

pomocniczych.

Księgi rachunkowe prowadzone są w jednostce przy pomocy komputera.

Operacje gospodarcze ewidencjonowane są na podstawie dowodów źródłowych grupowanych według ich rodzajów w rejestry, które po zapisaniu w pamięci komputera stanowią elementarne pliki wchodzące w skład zbiorów tworzących księgi rachunkowe.

2. Zasady grupowania i znakowania dowodów księgowych

Dowody księgowe do celu ewidencji grupowane są w jednostce według ich rodzaju w następujące rejestry:

Kasa - symbol l Banki - symbol 2 Zakup- symbol 3

Sprzedaż - oddzielnie dla poszczególnych magazynów i tak:

Przenoszenie danych dyskietką raz w tygodniu z programu PSI z Centrum Handlowe

Magazyn A wyroby gotowe rejestr sprzedaży           faktury symbol 5

paragony  symbol 6 korekty    symbol 15

Magazyn B usługi produkcyjne rejestr sprzedaży    faktury symbol 7

paragony      symbol 8     korekty       symbol 17

Magazyn M. towary handlowe rejestr sprzedaży        faktury symbol 13

paragony symbol   14 korekty    symbol   23

Magazyn C towary handlowe budowlane sprzedaż faktury  symbol 9

paragony      symbol 10

korekty       symbol 19

Magazyn D materiały sprzedaż                                    faktury       symbol    11

                                                                                                               paragony      symbol 12

                                                                                                                                     korekty                          symbol 21

Magazyn E sprzedaż usług                                                 faktury                           symbol 16

                                                                                                                           paragony                               symbol 18
korekty      symbol 20


Dowody z Magazynu E wprowadza się ręcznie nie są przenoszone dyskietką

Rozchody magazynowe z programu

Gospodarki magazynowej Yuma                                                                            symbol 10

Dowody księgowe magazynowe RW.ZW. księgowane są automatycznie w programie finansowo księgowym

Polecenie księgowania PK                                                                                       symbol 14

III     DOKUMENTACJA SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH

1. Wykaz stosowanych programów komputerowych - pkt I

2. Opis przeznaczenia programów komputerowych

Do ewidencji związanej z prowadzeniem ksiąg rachunkowych jednostka wykorzystuje     aktualnie następujące programy komputerowe:

-System finansowo-księgowy YUMA który służy do księgowania na kontach analitycznych i sporządzania ksiąg rachunkowych.

-System Gospodarki Magazynowej YUMA przeznaczony do prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej stanu i obrotów magazynu materiałów do produkcji

-System Gospodarki Magazynowej PSI -przeznaczony do prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej stanu i obrotów magazynu towarów, wyrobów gotowych oraz do wystawiania faktur sprzedaży.

 

3. Zasady ochrony danych

Zbiory dokumentów księgowych na które składają się:

-dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości /zakładowy plan kont/

-wydruki ksiąg rachunkowych

-dowody księgowe

-dokumenty inwentaryzacyjne

-sprawozdania finansowe

przechowywane są w jednostce w pomieszczeniu zamkniętym w warunkach zapewniających ich zabezpieczenie przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do momentu sporządzenia wydruków ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera, ochrona danych polega na :

-stosowaniu sprzętu i nośników danych o sprawdzonej jakości,

-tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach magnetycznych - po zakończeniu każdego dnia pracy,

-przechowywaniu rezerwowych kopii zbiorów danych poza siedzibą jednostki,

-ograniczaniu dostępu do programów komputerowych osobą nieupoważnionym poprzez stosowanie wejść na hasła oraz wejść w ograniczonym zakresie.

 

 

Załącznik Nr 4

 

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

 

 

            W związku z prowadzonymi robotami budowlano-montażowymi  oraz usługami budowlanymi wprowadza się następujące konto                                              

 502-Koszt produkcji budowlano-montażowej

/ewidencja szczegółowa według zleceń/

702-        Przychody ze sprzedaży robót budowlano –montażowych

712-        Koszt sprzedaży robót

 

Każda  umowa stanowi odrębne zlecenie.

Przedmiotem zlecenia jest zakres robót określony w umowie ze zleceniodawcą a więc obiekt budowlany /budynek budowla /lub rodzaj robót /np. montaż , remont, modernizacja/ dla których ustalono odrębne kosztorysy i które stanowią przedmiot oddzielnych rozliczeń ze zleceniodawcą. Za otwieranie zleceń odpowiedzialny jest  kierownik działu  marketingu

 

Koszty budowy dzieli się na pozycje analityczne wg kosztów układu rodzajowego.

 

Zlecenie powinno być zamknięte  pod datą odbioru końcowego i wystawieniem faktury końcowej.

 

Opis i zasady księgowania poszczególnych pozycji:

 

Materiały bezpośrednie-odpisuje się w koszty w momencie ich dostarczenia na  budowę z ustaleniem na koniec  zakończenia prac-w drodze spisu z natury-stanu materiałów nie zużytych (tzw. nie wbudowanych ) i korekcie tych kosztów o wartość tego stanu. Spis z natury przeprowadza kierownik budowy ,natomiast inwentaryzacje na koniec roku przeprowadza komisja powołana przez dyrektora przedsiębiorstwa. Zasada ta dotyczy materiałów  zużywanych bieżąco do produkcji.Odpowiedzialny materialnie jest kierownik budowy.

Natomiast materiały które wymagają dłuższego cyklu rozliczenia składowane są na magazynie i pobierane dowodami RW.

 

 

 

Ewidencja księgowa

Ma 202 „Rozrachunki z dostawcami”

Ma 224”Rozrachunki publiczni-prawne” VAT

Wn 302 „Rozliczenie z zakupu”

oraz równolegle

Wn 411 „Zużycie materiałów”

Ma 302 „Rozliczenie z zakupu”

a następnie

Wn 502-www-411 „Koszty budowy- materiały”

Ma 490 „Rozliczenie kosztów”

 

Koszty zakupu –ewidencjonowane i rozliczane zgodnie z ogólnie stosowanymi zasadami opisanymi  w zakładowym planie kont.

 

 

Płace bezpośrednie – obejmują wynagrodzenia pieniężne należne pracownikom i osobą doraźnie zatrudnionym na podstawie umów zlecenia .

 

Ewidencja księgowa

Wn 502-www- „koszty budowy-płace”

Ma 490 „Rozliczenie kosztów”

 

 

Narzuty –obejmują obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenie społeczne .

 

Ewidencja księgowa

Wn 502-www-”Koszty budowy-narzuty”

MA 490 „Rozliczenie kosztów”

 

 

Pozostałe koszty bezpośrednie- koszty zużycia narzędzi i drobnego sprzętu, koszty delegacji itp.

 

Ewidencja księgowa

Wn 502-www- „Koszty budowy-pozostałe”

Ma 490 „Rozliczenie kosztów”

 

 

Podwykonawcy –koszt robót wykonanych przez podwykonawców traktuje się jako koszty bezpośrednie produkcji .

 Fakturowanie robót przez podwykonawcę i refakturowanie ich zleceniodawcy powinno występować w tym samym okresie (zachodzi wtedy pełna współmierność przychodów i odpowiadających ich kosztów)

 

Ewidencja księgowa

Ma 202  „Rozrachunki z dostawcami”       brutto

Wn 224 „Rozrachunki publiczno-prawne” VAT

Wn 302 „Rozliczenie z zakupu”                  netto

oraz równolegle

Wn 429 „Usługi obce”

Ma 302”rozlczenie z zakupu”

Wn 502-www- „Koszty budowy-Podwykonawcy”

Ma 490 „Rozliczenie kosztów”

 

 

Po zakończeniu każdego miesiąca na koncie 502 ustala się i rozlicza koszt

wytworzenia dotyczący sprzedanych robót budowlano –montażowych .Długość cykli budowy, formy i terminy rozliczeń powodują , że na koniec poszczególnych miesięcy nie wszystkie wykonane roboty zostaną zafakturowane .Ta część robót  która nie może być ,względnie nie została z różnych przyczyn zafakturowana ,jest wykazywana jak produkcja w toku (nie zakończona )

 

 Stan produkcji w toku podlega obowiązkowi inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Inwentaryzacja powinna być również przeprowadzona przy zmianie kierownika budowy , jak także w przypadku odstąpienia od umowy.

Ustalone na koniec roku obrotowego w drodze inwentaryzacji objęte umową ilości robót w toku wycenia się na podstawie obowiązującego strony kosztorysu, tj. według cen sprzedaży. Roboty w toku ,których  według stanu na dzień bilansowy nie da się sprzedać gdyż brak na nie umowy lub wykracza poza zakres objęty umową np. roboty dodatkowe należy zinwentaryzować i wycenić, lecz koszt ich wykonania powinien zostać odniesiony w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

W umowie zawartej między stronami zleceniodawca może  zastrzec, że wykonawca może fakturować wykonane roboty do określonej części całkowitej wartości zlecenia ,na przykład do 90% , w takim przypadku roboty przekraczające ten limit zalicza się do produkcji w toku.

W przypadku  robót fakturowanych protokołem powykonawczym należy sporządzić kosztorys zgodnie z metodą określoną w zarządzeniu o kosztorysowaniu obiektów i robót budowlanych (Dz.U Nr.26 poz 240 z 1999 r.)

 

            W przypadku fakturowania częściowego koszt wytworzenia produkcji budowlanej w toku zlecenia ustala się w sposób pośredni ,w proporcji do wartości sprzedażnej sprzedanej i nie sprzedanej produkcji za pomocą wskaźnika poziomu kosztów .Obliczenie wskaźnika poziomu kosztów następuję drogą porównania kosztu wytworzenia zlecenia w ciągu okresu ,powiększonego o koszt wytworzenia produkcji w toku objętej zleceniem na początek okresu z wartością robót sprzedanych ze zlecenia w tym okresie , zwiększoną o wartość sprzedażną objętej zleceniem produkcji w toku na dzień wyceny. Ustala się wskaźnik kosztów dla każdego zlecenia. Kosztem wytworzenia produkcji w toku będzie zatem iloczyn wartości kosztorysowej (sprzedażnej )produkcji w toku na koniec okresu i wskaźnika poziomu kosztów:

 

Wartość kosztorysowa(sprzedażna) x wskaźnik poziomu kosztów

                                                                                  (nie wyższy od 1,0)

 

Wskaźnik poziomu kosztów oblicz się za pomocą wzoru:

 

Wskaźnik poziomu kosztów =

 

koszt wytworzenia stanu początkowego                                       koszty wytworzenia poniesione

produkcji w toku na początku roku                                 +             w ciągu  roku                                      

 

_____________________________________________________________________________   x 100

 

wartość kosztorysowa produkcji                                                    wartość kosztorysowa stanu

sprzedanej w ciągu roku                                                  +             końcowego produkcji w toku

 

 

            Obliczonym według powyższego wzoru wskaźnikiem poziomu kosztów mnoży się wartość kosztorysową (sprzedażną) robót w toku wykazanych na dany okres, w wyniku czego otrzymujemy wartość produkcji w toku. Następnie ustala się koszty wytworzenia sprzedanej produkcji jako różnicę między stanem początkowym produkcji w toku i sumą kosztów wytworzenia a stanem końcowym produkcji w toku.

Koszty i przychody z wykonania niezakończonych (trwających dłużej niż 6 m-cy) umów o usługi budowlane ustala się zgodnie z art. 34a ust.2 pkt1 Ustawy o Rachunkowości tj. udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia w całkowitych kosztach wykonania usługi.

 

            Zasady fakturowania robót budowlano- montażowych

               Podstawą wystawienia faktury przy robotach budowlano montażowych jest wartość robót wykonanych i odebranych przez  zleceniodawcę potwierdzona protokółem obmiaru i odbioru akceptowanym przez przedstawiciela zleceniodawcy(inspektora) dotyczy to odbioru  częściowego i końcowego. Protokół ten (oryginał) otrzymuje zleceniodawca ,na którego zostaje wystawiona faktura VAT .Jeżeli przedsiębiorstwo korzysta z podwykonawców ,którzy na zlecenie i w imieniu generalnego wykonawcy wykonują pewien zakres robót ,wówczas zafakturowane przez podwykonawców wartości robót udokumentowane fakturami VAT traktuje się jako poniesione koszty związane z budową. Zawarty w fakturach podatek do towarów i usług traktuje się jako VAT naliczony. Wartość robót wykonanych przez podwykonawców stanowią koszty ,wkalkulowuje się w cenę sprzedaży robót budowlanych. Sprzedaż tych robót wraz z innymi robotami wykonanymi we własnym zakresie fakturuje się według zasad ogólnych. Podatek należny zawarty w fakturach VAT zalicza się na uznanie urzędu skarbowego, zaś wartość sprzedaży w cenie sprzedaży netto zalicza się jako przychody ze sprzedaży robót budowlano –montażowych.

            Cenę sprzedaży netto można ustalić w drodze kalkulacji kosztów wytworzenia robót albo kosztorysem powykonawczym ,względnie określić w formie ryczałtu.

Dane wynikające z faktury księguje się:

1/wartość netto         MA konto 702

2/Vat należny WN konto 224

3/razem należność WN konto 201

 

            Osoba odpowiedzialną za zafakturowanie robót jest kierownik budowy.

 

           

            Kaucje na pokrycie kosztów robót poprawkowych

 

Kaucje potrącone przez inwestora ,zgodnie z zawartą z nim umową o wykonanie robót ,tzn. kwoty na ewentualne pokrycie kosztów poprawkowych wykonywanych przez inwestora, traktuje się jako kucje gwarancyjne ,zatrzymywane w postaci potrącenia części kwoty należnej za wykonane i odebrane roboty obejmującej VAT należny ,będący przedmiotem rozrachunku.

Jednostka rezygnuje z tworzenia rezerwy na pokrycie robót poprawkowych a

koszty faktycznie poniesione księgowanie są zapisem:

 

WN konto 202

MA konto 502

Zwrot nie wykorzystanej kaucji po upływie okresu określonego umową księguje się analogicznie jak zapłatę za wykonanie robót zapisem :

MA konto 131

WN konto 201

Copyright © ACCENT.